Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

pasek

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku. Administratorem Państwa danych osobowych jest ULTRAPAK Jacek Skrzypiec z siedzibą w Toruniu ul. Łódzka 242 posiadająca NIP 9561365821 oraz REGON: 341630850.

Jakie dane przetwarzamy

Gromadzone dane osobowe, to nazwa firmy, dane teleadresowe firmy, imię, nazwisko oraz e-mail i numer telefonu pracownika firmy.

W jakim celu przechowujemy Państwa dane

Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez firmę ULTRAPAK Jacek Skrzypiec. Przechowujemy Państwa dane także w celu wykonywania zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, zapytań oraz ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczeń. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych w celach podatkowych i rachunkowych. Państwa dane będą przechowywane w wewnętrznym systemie do zarządzania firmą (CRM) w sposób bezpieczny, do którego będą miały dostęp jedynie uprawnione osoby.

Okres przechowywania Państwa danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów (dla których zostały pozyskane).

Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom:
– Firmy kurierskie
– Biuro rachunkowe
– Podmiotom podwykonawczym do celu obsługi i obowiązków wynikających z umów kupna sprzedaży

(np. usługi serwisowe)
– System komunikacji z klientami
– Systemy płatności i banki

Państwa prawa

Posiadacie Państwo prawo do

– żądania informacji o swoich danych
– korygowania swoich danych osobowych
– żądania ograniczenia przetwarzania danych
– żądania usunięcia Państwa danych osobowych (o ile ich posiadanie nie jest konieczne w świetle

prawa)
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wszelkie pytania dotyczące informacji o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez firmę ULTRAPAK Jacek Skrzypiec prosimy kierować na adres rodo@ultrapak.pl

Z wyrazami szacunku
ULTRAPAK Jacek Skrzypiec

pasek

General Data Protection Regulation Information

Dear Sir or Madame,

On the 25th of May 2018 the Regulation of the European Parliament and the Council (2016/78) of the 27th April 2016 came into force. The General Data Protection Regulation lays down general rules to protect individuals in relation to the processing of personal data and to ensure the free movement of personal data within the Union and repeals the 95/46/WE regulation. Below you will find the information, how your personal data will be processed after the 25th of May 2018. The Administrator of your personal data is ULTRAPAK Jacek Skrzypiec based in Torun 87-100 , ul. Lodzka 242; NIP 956-13-65-821 ; REGON: 341630850.

What kind of data do we process?

We store such personal data as: company name, address, name, surname, e-mail and phone number of the employee of the company.

Why do we store your data?

The company will process acquired data with regards to the intention of signing the product or service agreement or execution of the signed agreement. We also store your data in order to fulfill the obligations arising from the sales agreement, inquiries and protection of our rights in the event of a claim. Additionally, the provisions of the Polish law require us to process your data for the tax and accounting purposes. Your data will be stored in a secure manner in the internal CRM system, to which only authorized persons will have access.

Data retention period

Your data will be processed for the period necessary to fulfill the purposes for which they were acquired.

Data disclosure

Your personal data might be disclosed to the following third parties:
– Courier companies
– Accounting office
– Outsourcing companies – in order to provide services and fulfill the obligations arising from the sales agreements (e.g. maintenance services)
– Communication system with the Clients
– Payment systems and banks

Your rights

You have right to:
– request information about your personal data
– correct your personal data
– restrict the processing of stored data
– request the deletion of your personal data (providing that they are not required in the light of the law)
– lodge a complaint to a supervisory authority

In case you have any questions regarding information on personal data protection processed by ULTRAPAK Jacek Skrzypiec, please contact us at rodo@ultrapak.pl

Respectfully
ULTRAPAK Jacek Skrzypiec

 

pasek

Usługodawca

ULTRAPAK JACEK SKRZYPIEC
UL. ŁÓDZKA 242
87-100 TORUŃ, POLSKA

TEL. + 48 56 622 92 69
TEL. + 48 56 475 45 04

biuro@ultrapak.pl

Prezes: Jacek Skrzypiec
Prokurent: Anna Skrzypiec

VATIN PL 9561365821
NIP 9561365821
REGON 341630850

Prawa autorskie

Logo i znak towarowy Ultrapak są zastrzeżone w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Logo Ultrapak i slogan logo Ultrapak Twoja Nowa Linia stanowią wyłączną własność firmy Ultrapak. Wszelkie logotypy, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje, prezentacje i pliki wideo, umieszczone na stronie www.ultrapak.pl, są przedmiotem wyłącznych praw autorskich ULTRAPAK oraz jej Partnerów, w tym m.in.: CFT, COSMOPACK, DIMAC, FT SYSTEM, PE LABELLERS, ZALKIN. Elementy te chronione są prawami autorskimi oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego lub dystrybucji. Obiekty te nie mogą być modyfikowane i umieszczanie na innych stronach internetowych bez zgody ich właścicieli.

Ochrona Prywatności

Wtyczki społecznościowe

Storna Ultrapak korzysta z portali społecznościowych („wtyczek”): Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube. Podczas przeglądania strony www.ultrapak.pl są one domyślnie wyłączone. Aby móc korzystać z „wtyczek”, należy je aktywować poprzez wybór odpowiedniej zakładki. Pozostaną one aktywne do momentu dezaktywacji lub do momentu usunięcie plików cookies (patrz „pliki cookies”).

pasek